Meer passagiers krijgen/Volgeboekte vluchten hebben

Ik heb een aantal vraagjes (2),

1. hoe krijg ik meer passagiers op mijn vluchten?

Ik heb routes waarbij er andere luchtvaartmaatschappijen vliegen. Zij krijgen hun vluchten helemaal vol, maar ik niet. Hoe kan dat

2. Hoe weet ik bij het openen van een nieuwe route of dat deze wel winst gaat creëren?

Google Translate:

Allereerst, welkom op airlinesim!

Andere luchtvaartmaatschappijen die volle vluchten hebben hebben meestal een meerderheid van de passagiers die verbindingen (inkomend of uitgaand). Je nodig hebt om een hub systeem waarbij inkomende vluchten verbinden met uitgaande vluchten, in oost-west en noord-zuid mode Let op minimale verbinding tijd vermeld in de luchthaven overzicht pagina te maken, en voeg 1 minuut. Je kunt ook het tabblad verbinding gebruiken in de planning om te zien welke in aanmerking komen inkomende en uitgaande verbinding kan sluit uw vluchten.

Je moet ook proberen interline partners op uw bestemming, zodat de passagiers verder kunnen overdragen uit. Houd er rekening mee dat passagiers alleen zal maken 2 aansluitingen (3 vluchten) totaal. Ook de maximale verbinding is 8 uur (12 uur op Devau), maar als de verbinding tijd groeit, de waardering voor de verbinding verlaagt. De optimale verbinding is 1 tot 3 uur, zelfs de verbinding overzicht toont 4+ uur aansluitingen als minder wenselijke. Natuurlijk, als er geen ander alternatief, passagiers zullen zelfs 7 uur 59 minuten verbinding te boeken.

De meer vluchten je hebt, hoe meer aansluitmogelijkheden u zal genereren en de meer passagiers je zal hebben. AS is absoluut-verbinding op basis, en terwijl er een aantal sterke directe routes die je kunt krijgen passagiers die rechtstreeks punt naar punt, moet u het aansluiten van de passagiers te creëren en omvangrijke luchtvaartmaatschappij operatie hier.

Aansluiting passagiers worden meestal gemaakt door scheduling golven (hub banken), meestal spelers plan ze in 6-8 uur intervallen, en als de verbinding groeit ze andere intermediaire golven (bv om de 4 uur) toe te voegen. Dus bijvoorbeeld als je hebt 1 uur minimale verbinding tijd, en je hebt 10 vliegtuigen aankomen vóór 09:00, en 10 vliegtuigen vertrekken na 10 uur, dan heb je 100 mogelijke aansluitingen in theorie gegenereerd (verbindingen worden alleen gegenereerd voor vluchten waar de verbinding routing niet meer dan 2,5 maal de afstand van de directe routering, kan bv A-HUB-B niet langer in km afstand dan 2,5 x de directe afstand van A - B ).

Je moet ook zien hoe je eigen vluchten rang in ORS (Databases -> ORS). U moet een betalend lid om toegang te ORS (geen proefaccount) zijn. Je zult daar zien uw waardering voor uw vluchten en voor uw verbindingen.

In algemene termen aan het verbeteren van uw beoordelingen en vlucht wenselijkheid, gebruiken beter zetels, meer inhuren stewardessen (om uw imago te verbeteren) vliegen nieuwere vliegtuigen (minder dan 5 jaar oud, om uw imago te verbeteren), bieden een betere service aan boord - zie de service aan boord waarderingen . Ik streef altijd voor 4 of 5 groene balken voor service rating in elke dienst klasse, maar dit is niet altijd mogelijk vooral op zeer korte reizen.

Spelers gebruiken meestal comfort of het comfort plus zitplaatsen (met default rate) in de economie en fauteuil langeafstandsvluchten zetels in Business. Ik zou het niet gebruiken eerste klas op korte reizen (tot 5 uur) omdat de vraag naar business class is zeer laag. Ik gebruik alleen de eerste klasse in wide-organen (zoals Boeing 787), dus verspil uw vliegtuig ruimte met First class stoelen. Er is een afweging tussen een betere stoel en hoeveel passagiers je kunt dragen, en ook de koers die u kunt opladen. Met betere stoelen kunt u meer opladen. Nogmaals, ik zou niets kleiner dan vakantie of vrije tijd plus in de economie te gebruiken want dat zal niet geven u bijna elke boeking, probeer het comfort of het comfort plus. Je jezelf moet vinden wat plaats biedt het beste past bij uw luchtvaartmaatschappij en welke prijs je kunt opladen met uw plaatsen.

Ook zou ik stel voor dat je gelezen tutorial voor beginners die u hier kunt vinden:

http://community.airlinesim.aero/topic/8123-as-for-beginners-an-attempted-blog/

Ik hoop dat dit helpt. Ik zou je ook surfen op het Engels forums (zelfs met de hulp van Google translate als je geen Engels spreken) en misschien ook wel de Duitse forums, want er is een heleboel informatie die daar beschikbaar.

Original English:

First of all, welcome to airlinesim!

Other airlines that have full flights usually have a majority of passengers flying connections (inbound or outbound). You need to create a hub system where inbound flights connect to outbound flights, in east-west and north-south fashion Please observe minimum connection time stated in the airport overview page, and add +1 minute. You can also use connection tab in scheduling to see which eligible inbound and outbound connection can connect to your flights.

You should also seek interline partners at your destinations, so passengers can further transfer out. Please note that passengers will only make 2 connections (3 flights) total. Also maximum connection time is 8 hours (12 hours on Devau) but as the connection time grows, the rating for the connection lowers. The optimal connection time is 1 to 3 hours, even the connection overview shows the 4+ hour connections as "less desirable". Of course, if there is no other alternative, passengers will book even 7 hour 59 minute connection.

The more flights you have, the more connection possibilities you will generate and the more passengers you will have. AS is absolutely connection-based, and while there are some strong direct routes that can get you passengers flying direct point to point, you will need connecting passengers to create and sizable airline operation here.

Connection passengers are usually created by scheduling waves (hub banks), usually players schedule them in 6-8 hour intervals, and as the connection grows they add other intermediate waves (e.g. every 4 hours). So for example if your have 1 hour minimum connection time, and you have 10 aircraft arriving before 9 am, and 10 aircraft departing after 10 am, then you have generated 100 possible connections in theory (connections are generated only for flights where the connection routing does not exceed 2.5 times distance of the direct routing, e.g. A-HUB-B cannot be longer in km distance than 2.5 x the direct distance of A - B ).

You should also see how your own flights rank in ORS (Databases -> ORS). You must be a paying member to access ORS (no trial account). You will there see your rating for your flights and for your connections.

In general terms to improve your ratings and flight desirability, use better seats, hire more flight attendants (to improve your image) fly newer planes (less than 5 years old, to improve your image), offer better onboard service - see onboard service ratings. I always strive for 4 or 5 green bars for service rating in each service class, but this is not always possible especially on very short trips.

Players usually use comfort or comfort plus seats (with default rate) in economy and recliner long haul seats in Business. I would not use first class on short trips (under 5 hours) because demand for business class is very low. I only use first class in wide-bodies (e.g. Boeing 787), so do not waste your aircraft space with First class seats. There is a tradeoff between better seat and how many passengers you can carry, and also the rate you can charge. With better seats you can charge more. Again, I would not use anything smaller than leisure or leisure plus in economy because that will not give you almost any bookings, try comfort or comfort plus. You yourself need to find what seats best suit your airline and what price you can charge with your seats.

Also I would suggest you read tutorial for beginners which can be found here:

http://community.airlinesim.aero/topic/8123-as-for-beginners-an-attempted-blog/

I hope this helps. I would suggest you also browse the English forums (even with the help of Google translate if you do not speak English) and maybe also German forums, as there is a lot of information available there.

Hey FBIagentXI!

En ook nog even een kort, persoonlijk antwoord op je vragen :slight_smile:

  1. Je vluchten kunnen meer geboekt worden door:
  • een hogere rating van je vlucht. Dit kun je bereiken door bv. luxere stoelen, en in-flight services (eten, drinken. )

  • meer overstapmogelijkheden op zowel de vertrekluchthaven als de bestemming. Dit kunnen eigen vluchten zijn, maar ook die van een interlining (“code sharing”) partner.

  1. Of een route winst gaat opleveren blijft soms een kwestie van proberen, “trial & error”. Veel routes die in de echte luchtvaart bestaan werken in AirlineSim ook wel goed. Begin sowieso met binnenlandse vluchten. Langeafstandvluchten nog niet doen, die krijg je pas gevuld als je een voldoende nationaal/regionaal netwerk van vluchten hebt waardoor passagiers kunnen overstappen op je intercontinentale vlucht.

Experimenteer maar eens wat en als je nog vragen hebt stuur gerust een bericht!

Zorg gewoon dat je er altijd voor zorgt eerst drie dagen later pas de eerste vluchten doet,hebben ze de tijd om te boeken.

Ga opnemen plek waar niet veel mensen zitten, zoals Pisa of venice die doen het ook goed